Pożyczka, a kredyt – jakie są różnice?
2017-08-02
Pożyczka pod zastaw jako źródło finansowania firmy
2018-03-27

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim.

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. poz. 819), dalej: ustawa o kredycie hipotecznym, która nowelizuje ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528).

W związku ze zmianami konsument ma zyskać większe bezpieczeństwo i pewność związaną z przejrzystością oferty jaką instytucja mu oferuje.

Oto jedne z najważniejszych zmian jakie obecnie obowiązują w ustawie o kredycie hipotecznym, kredycie konsumenckim:

  1. Musi znać warunki kosztów całkowitych tj. koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.
  2. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.
  3. Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem, powinna określać:
    stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy.
  4. W razie kłopotów ze spłatą, bank/pożyczkodawca musi zaproponować restrukturyzację zobowiązania, dłużnik sam może sprzedać nieruchomość.
  5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki/kredytu, ma na to 14 dni.
  6. Klient ma możliwość na wcześniejszą spłatę pożyczki/kredytu bez dodatkowych opłat.
  7. Kredyt hipoteczny może być udzielony TYLKO przez banki i SKOKi.
  8. W myśl ustawy pośrednictwem w udzielaniu kredytów/pożyczek mogą zajmować się tylko certyfikowani pośrednicy, których działalność na rynku finansowym zatwierdzać będzie Komisja Nadzoru Finansowego wpisując danego pośrednika czy też firmę pożyczkową do rejestru zezwalając jednocześnie na jej funkcjonowanie.

Dzięki zmianom w ustawie, pożyczkobiorcy mogą liczyć na to, iż firmy, które do tej pory żerowały na nieuwadze klientów będą pod surowym okiem obserwowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Informacje zawarte w artykule na podstawie:
Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715